Philippines

Local language below….

WWViews on Biodiversity

On Saturday September 15th 2012, thousands of people around the world will take part in a global event: “World Wide Views on Biodiversity”. The project will engage ordinary citizens in as many countries as possible in the process of policymaking and awareness raising to sustain a living  and healthy planet. At least a hundred citizens in each participating country will attend day-long meetings to learn about biodiversity issues, make up their minds about them, and express their views. The meetings will start at dawn in the Pacific and continue until dusk in the Americas. All meetings will have the same agenda and use the same approach in order to make results comparable and useful for policymakers gathering the following month in India to discuss future policy measures for preserving biological diversity.

WWViews on Biodiversity in the PHILIPPINES

The WORLD AGROFORESTRY CENTRE (ICRAF), PROTECTED AREAS AND WILDLIFE BUREAU-DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES (PAWB-DENR), UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID), PHILIPPINE TROPICAL FOREST CONSERVATION FOUNDATION (PTFCF), UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES LOS BAÑOS (UPLB) AND UPLB ENVIRONMENTAL SCIENCE SOCIETY are the national organiser of the WWViews day in PHILIPPINES.

WORLD AGROFORESTRY CENTRE

The World Agroforestry Centre (ICRAF) is an autonomous, non-profit international research organization supported by the Consultative Group on International Agriculture Research (CGIAR). ICRAF’s mission is to improve human welfare and enhance environmental resilience in the tropics, through improved agroforestry systems.

ICRAF- Philippines has been operating in the country for more than 15 years. Since it started in 1993, the Philippine Country Office has been active in conducting research and development on various and evolving issues surrounding natural resources management including upland farming technology generation, forest-community organization, and policy formulation.

With strong collaboration and support from various local, national, and international organizations, we continue to be a leader in natural resources management research not just in country but also in the Southeast Asian Region.

One of the its ongoing projects is the US Agency for International Development funded project  entitled “Mainstreaming Climate Change in Biodiversity Planning and Conservation in the Philippines”. It primarily aims to integrate climate change in biodiversity planning and management in the Philippines.

ICRAF Philippines has its country office at the IRRI campus, Los Baños, Laguna (Luzon). The research sites are located in Bakun, Benguet and Kalahan, Nueva Viscaya, and Isabela (all in Luzon); Bohol (Visayas); Magpet, North Cotabato, Claveria, Misamis Oriental and Lantapan, Bukidnon (all in Mindanao). The Mindanao Office is located at MOSCAT Campus, Claveria, Misamis Oriental.

WWViews on Biodiversity

Sa Sabado ika-15 ng Setyembre taong kasalukuyan (2012), libo-libong mamamayan mula sa iba’t ibang panig ng mundo ang makikibahagi sa isang pandaigdigang kaganapan na my pamagat na World WideViews on Biodiversity. Ang proyektong ito ay lalahukan ng mga pangkaraniwang mamamayan na hangga’t maaari ay mula sa iba’t ibang bansa para sa proseso ng paggawa ng mga polisiya at pagtataas ng kamalayan kaugnay sa pagpapanaltili ng magangdang kabuhayan at pagkakaroon ng ligtas at malusog na mundo. Hindi bababa sa 100 mamamayan mula sa mga kalahok na bansa ang dadalo sa mga pagpupulong upang malaman ang mga problema at isyu kaugnay sa biodiversity, maliwanagan ang kanilang kaisipan sa mga ito at maipahiwatig nila ang kanilang mga pananaw ukol dito. Ang mga pagpupulong ay magsisimula pagsapit ng bukang liwayway at magpapatuloy hanggang dapit-hapon. Lahat ng mga pulong ay magkakaroon ng parehong pakay at gagamit ng parehas na pamamaraan upang ang mga resulta ay maipaghambing at maging kapakipakinabang sa mga mambabatas na magtitipon-tipon sa susunod na buwan sa India upang talakayin ang mga susunod na hakbang para sa pagpapanatili ng samu’t saring buhay.

WWViews on Biodiversity sa PILIPINAS!

Ang WORLD AGROFORESTRY CENTRE (ICRAF), PROTECTED AREAS AND WILDLIFE BUREAU-KAGAWARAN NG KAPALIGIRAN AT LIKAS-YAMAN (PAWB-DENR), UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID), PHILIPPINE TROPICAL FOREST CONSERVATION FOUNDATION (PTFCF), UNIBERSIDAD NG PILIPINAS LOS BAÑOS (UPLB) and UPLB ENVIRONMENTAL SCIENCE SOCIETY ay ang mag-oorganisa ng WWViews day sa PILIPINAS.
WORLD AGROFORESTRY CENTRE

Ang World Agroforestry Centre (ICRAF) ay isang malaya at nagsasariling non-profit na pandaigdigang organisasyon na sinusuportahan ng Consultative Group on International Agricultural Research o CGIAR. Ang adhikain nito ay mapabuti ang kapakanan ng mga mamamayan at palakasin ang kakayahan ng kalikasan sa tropiko, sa pamamagitan ng pinabuting agroforestry systems.

Ang ICRAF ay tinatayang nasa mahigit kumulang 15 taon nang naglilingkod sa Pilipinas. Mula ng nagsimula ang opisina nito sa Pilipinas noong 1993, naging aktibo na ito sa pagsasagawa ng pananaliksik at pagpapaunlad sa iba’t ibang isyu na umuusbong ukol sa pamamahala ng likas na yaman kabilang ang mga teknolohiya sa pagsasaka, pang-komunidad na organisasyon at pagbabalangkas ng mga polisiya o patakaran.

Gamit ang malakas na pakikipagtulungan at suporta mula sa iba’t ibang lokal, nasyonal at internasyonal na organisasyon, patuloy kami sa pagiging isang lider tungo sa pananaliksik at pamamahala ng likas na yaman hindi lamang sa bansa kundi maging sa buong rehiyon ng Timog silangang Asya.

Isa sa mga kasalukuyang proyekto ng organisasyon ay suportado ng US Agency for International Development na may pamagat na Mainstreaming Climate Change in Biodiversity Planning and Conservation in the Philippines. Ito ay naglalayong pagsamahin ang konsepto ng pagbabago-bago ng klima o Climate Change sa mga pagpaplano at pamamahala ng biodiversity sa Pilipinas.

Ang pinaka-opisina ng ICRAF Philippines ay matatagpuan sa Luzon sa IRRI campus, Los Baños, Laguna. Gayundin, mayroon opisina na matatagpuan sa MOSCAT Campus, Claveria, Misamis Oriental sa Mindanao. Ang mga lugar kung saan my mga pananaliksik ang grupo ay matatagpuan sa Bakun, Benguet at Kalahan, Nueva Viscaya, at Isabela sa Luzon; Bohol sa Visayas; at Magpet, North Cotabato, Claveria, Misamis Oriental at Lantapan, Bukidnon sa Mindanao.”

World Agroforestry Centre

 

WWViews Venue

Ballroom A, 2nd Floor, Traders Hotel, Manila
The citizen consultation on international biodiversity politics in PHILIPPINES will take place on September 15th at Ballroom A, 2nd Floor, Traders Hotel, Manila

 

Results of the WWViews in the PHILIPPINESs
Link to the results from the meeting in the Philippines
 
 

 
Philippines_group
Find more photos from the citizen meeting in the Philippines on Flickr
 
 
Recruitment strategy

World Agroforestry Centre (ICRAF) tried to reach all islands in the Philippines to ensure that participants of the meeting is well represented. This was done through sending out of letters to the provincial leaders (Governors) as the country is administratively divided into provinces. In anticipation that not all governors would be interested in this event, other strategies in citizen recruitment were undertaken: face-to-face, use of social networking site, uploading of the event in the website of the Department of Environment and Natural Resources (DENR). Potential participants were asked to fill up and submit to ICRAF the enrollment form which contains relevant information about age, gender, occupation, place of origin, and educational attainment. Based on the submissions, applicants were selected and were given letters of confirmation to participate in WWViews on biodiversity meeting. Below is the diagram showing the criteria used in the selection of citizens.


Criteria in citizen selection – World Agroforestry Centre (ICRAF)
 

Over a hundred participants in the country were chosen based on the stratification made. It is worthy to note that it was ensured that participants were not experts on biodiversity and not affiliated in any environmental organization.
 
 

Information Material for Citizens

World Wide Views on Biodiversity – Information Material for Citizens – English (The Danish Board of Technology, June 2012)

 World Wide Views on Biodiversity – Information Material for Citizens Bisaya

World Wide Views on Biodiversity – Information Material for Citizens   Ilocano 

World Wide Views on Biodiversity – Information Material for Citizens Tagalog

 
World Wide Views on Biodiversity – Information Videos for the Citizens – English
 

 
1. Introduction to biodiversity, 2. Biodiversity on land, 3. Biodiversity in the sea, 4. Burden and Benefit Sharing
 
 
World Wide Views on Biodiversity – Videos Informativos para los Ciudadanos – Español
 

 
1. Introducción a la biodiversidad, 2. Biodiversidad terrestre 3. Biodiversidad en el mar, 4. Responsabilidades y distribución de beneficios